၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ က်ား/ မ အလိုက္ ခြဲျခားေလ့လာျခင္း စာတမ္းထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၂၄ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း(၁၃)ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းရလဒ္ေျမပုံမ်ားကိုျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး နိုင္ငံေတာ္၏စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျပဳစုၿပီး စာတမ္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါဆန္းစစ္ ေလ့လာျပဳစုၿပီးျဖစ္သည့္ က်ား/ မ အလိုက္ ခြဲျခား ေလ့လာျခင္းစာတမ္းကို ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
ယင္းသုေတသနစာတမ္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ က်ား/ မ ရွုေထာင့္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ ျခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ လုပ္သားအင္အား၊ မသန္စြမ္းမွု၊ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ က႑မ်ားကို က်ား/ မ အလိုက္ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းသုေတသနစာတမ္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး(၁၀၀)ဦးတြင္ အမ်ိဳးသား (၉၃)ဦးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အားလုံးနီးပါးတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္း တြင္သာ အမ်ိဳးသားဦးေရပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အသက္အုပ္စုအလိုက္ ခြဲျခားေလ့လာရာတြင္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳး ပိုမိုျမင့္မားလာသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မုဆိုးဖို (၃)ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိေသာ္လည္း မုဆိုးမ(၁၀)ခိုင္ႏွုန္းရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေမၽွာ္မွန္းသက္တမ္းနိမ့္ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေသဆုံးႏွုန္း ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာေရးအေျခအေနကိုေလ့လာရာတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ က်ား/ မ ကြာျခားမွု မသိသာေသာ္လည္း ဘြဲ႕ရႏွင့္ဘြဲ႕လြန္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး အမ်ိဳးသမီးပညာတတ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ (၄၈)ရာခိုင္ႏွုန္းသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ျပဳစုထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မွုဘဝအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမွုမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သကဲ့သို႔ က်ား/ မ ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ရွိေသာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ၿပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ မ်ား၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဌာန၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ (-)