ဝန်ကြီးဌာန website များ

 • နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး www.statecounsellor.gov.mm
 • ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ www.uecmyanmar.org
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး www.oag.gov.mm
 • ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး www.oagmac.gov.mm
 • ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ www.ucsb.gov.mm
 • ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ www.cbm.gov.mm
 • ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန www.mod.gov.mm
 • နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန www.mofa.gov.mm
 • လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန www.moai.gov.mm
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန www.mcit.gov.mm
 • ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန www.mot.gov.mm
 • လၽွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန www.moep.gov.mm
 • လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန www.mip.gov.mm
 • ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန www.dop.gov.mm
 • စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန www.commerce.gov.mm
 • ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန www.moi.gov.mm
 • က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန www.moh.gov.mm
 • သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန www.most.gov.mm