ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွုဆိုင္ရာ ဌာေနညႇိႏွိုင္းေရးမွူး႐ုံးမွ ညႇိႏွိုင္းေရးမွူး Ms. Renata Dessallien အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မွုႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မွုမ်ားေဆြးေႏြး။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္လ ၃၀ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွုဆိုင္ရာ ဌာေနညႇိႏွိုင္းေရးမွူး႐ုံးမွ ညႇိႏွိုင္းေရးမွူး Ms. Renata Dessallien အား ဩဂုတ္လ(၃၀)ရက္ ယေန႔ မြန္းလြဲ(၃)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့မွုႏွင့္ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမွုအေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအေပၚ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနမွုႏွင့္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနမွု အေျခအေနမ်ား၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွုဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။(-)