အလုပ်ရုံ အစည်းအဝေး

ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Action Plan) ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

ယုဇနပလာဇာဆိုင္ခန္းမ်ားဖြင့္ရန္ကိစၥ ညွိႏိႈင္းျပီးစီးမႈအေျခအေန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇန ပလာဇာ ဆိုင္ခန္းမ်ား အနက္ ေျမညီထပ္ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း ပိတ္လိုျခင္း၊ ပထမထပ္မွ စတုတၳထပ္ရွိ ဆိုင္ခန္းအငွား ေရာင္းခ်သူမ်ားမွ ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လုိျခင္း ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ၁၉.၃.၁၃ ရက္ေန႔႔႔႔၌ မရမ္းကုန္းရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညွိႏိႈင္းခဲ့ျပီး အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ယုဇနပလာဇာ ပိုင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀.၃.၁၃ ရက္ေန႔ ၁၇း၀၀ နာရီတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၊ ယုဇနပလာဇာ ပိုင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္၊ တိုင္းဦးစီး (အလရ)၊ ဦးစီးအရာရွိ(အလရ)၊ လႈိင္သာယာ တို႔ႏွင့္အတူ ဗဟန္း ေရႊဂံုတိုင္ရွိ ယုဇနစင္တာ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ယုဇနပလာဇာ ေျမညီထပ္ႏွင့္ အေပၚထပ္မ်ားရွိ ဆိုင္ခန္းရွင္၊ ဆိုင္ခန္း အငွားေရာင္းခ်သူ (၄၃)ဦးတို႔ႏွင့္ အေက်အလည္ ထပ္မံ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္အရ ယုဇနပလာဇာရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား ၂၂.၄.၁၃ ရက္ေန႔ မွစ၍ တစ္လလွ်င္ တနလၤာေန႔ တစ္ပါတ္ျခား ပိတ္ရန္ႏွင့္ သၾကၤန္မတိုင္မွီ ကာလ အတြင္း လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ား ညွိႏႈိင္း၍ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားေရး ေႀကျငာ အသိေပးရန္ အခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္သူ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားအားလံုး သေဘာတူညီၾကသျဖင့္ ၂၀း၀၀နာရီတြင္ ယုဇနပလာဇာ ပိုင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းတို႔မွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေႀကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ အသိေပး ခဲ့ပါသည္။
ေျမညီထပ္ႏွင့္ အေပၚထပ္ရွိ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ခန္းအငွား ေရာင္းခ်သူမ်ား အျငင္းပြားမႈ ကိစၥသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ေျမညီထပ္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တနလၤာေန႔ ပိ္တ္ရက္ အနားယူခ်ိန္တြင္ ေျမညီထပ္ ဂိတ္ေပါက္မ်ား ဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ ပူပင္မႈ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အေပၚထပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွလည္း အလုပ္သမားမ်ားအား အလွည့္က် အနားေပးလွ်က္ရွိသျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ ေရာင္းခ်သည့္အခါ ဂိတ္ေပါက္မ်ား ပိတ္ထားပါက အေပၚထပ္သို႔ တက္ရန္ အခက္အခဲ ရွိမႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယခုအခါ တြင္ ပိုင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား ႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ ေက်ေအးၾကျပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ယုဇနပလာဇာရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ပတ္တစ္ရက္ အနားေပးရက္ ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားမွ ေပးၿမဲအတိုင္း ဆက္လက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရရွိပါသည္။


ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ယုဇနပလာဇာဆိုင္ခန္းမ်ားဖြင့္ရန္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနပုံ

၂၀၁၂ ခုနွစ္ အနည္းဆံုးအခေျကးေငြဥပေဒ(မူျကမ္း) ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆြးေနြးညွိနွိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိတည္ဆဲ ၁၉၄၉ခုနွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေျကးေငြအက္ဥပေဒကို လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ၁၉၄၉ခုနွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ဌာန္းျပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အလုပ္ရွင္ နွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ အနည္းဆံုး အခေျကးေငြေကာင္စီကို ဖြဲ့စည္းျပီး ထိုေကာင္စီမွ အနည္းဆံုး အခေျကးေငြ အမိန့္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းေဒသျကီး နွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ယေန့အထိ ေဆးျပင္းလိပ္နွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္း၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္း(၂)မ်ိုးမွ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္သာ အနည္းဆံုးအခေျကးေငြနႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒအားေလ့လာရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္အခ်ိန္ျကာျမင့္ျပီး ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ပိုင္းတြင္လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္မႈ မရွိသျဖင့္ ဥပေဒသည္ . . . . . . .

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ(မူၾကမ္း)ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည့္အစုံသိရွိရန္. . . (924)

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေရးညွိနွိုင္းအစည္း အေဝး ျပုလုပ္ျခင္း

Published date jul 13, 2012

    အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္ ဦးစီး၍ ဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ့အျကံု ရွိသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆြးေနြး ညွိနွိုင္းပြဲကို ၁၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန့၊ (၁၀:ဝ၀) နာရီမွ (၁၄:ဝ၀)နာရီထိအလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ မရမ္းကုန္း ျမို့နယ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး၏လမ္းညွြန္ခ်က္နွင့္အညီ အသစ္ေရးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင့္ ေရာေထြးမႈ မရွိေစရန္နွင့္ ပိုမို ျပည့္စံုေရးအတြက္ ေဆြးေနြးအျကံျပုခ်က္မ်ား ေပးနိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ မွ ေျပာျကားပါသည္။
    အဆိုပါ ညွိနွိုင္းေဆြးေနြးပြဲမွ ေဆြးေနြးခ်က္၊ အျကံျပုခ်က္မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ထားျပီး လိုအပ္သည္ မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဥပေဒအသစ္တြင္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းဥပေဒတို့နွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်င့္စဉ္မ်ား ေဆြးေနြးပို့ခ်မႈ

Jul 10, 2012

အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းဥပေဒတို့နွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်င့္စဥ္မ်ား ေဆြးေနြးပို့ခ်မႈ အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ၊ ရန္ကုန္ျမို့ ၊ ရန္ကင္းျမို့နယ္ရွိ ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း ေက်ာင္း အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၉-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန့ နံနက္ (ဝ၈:၄၅)နာရီ တြင္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို့ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးျမင့္သိန္း၊ အလုပ္သမား ေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီဝင္ (၁၄)ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ့ဝင္(၅)ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ့ဝင္ (၉)ဦး ၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသျကီး ျမို့နယ္ညွိနွိုင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ့ အတြင္းေရးမႉး (၁၆)ဦး တို့ တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။
ILO ဆက္သြယ္ေရးရံုးမွ ကြ်မ္းက်င္သူ Mr. James Ross Wilson မွ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္း ဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ တို့နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေကာက္နုတ္ခ်က္ မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်င့္စဉ္မ်ား အား အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေနြးပို့ခ်ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအား Mr. James Ross Wilson မွ ရွင္းလင္းေျဖျကားပါသည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ေပးရန္လိုအပ္ေျကာင္း တိုက္တြန္းရာ ျသစေျတးလ်နိုင္ငံ နွင့္ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတို့မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေခၚယူျပီး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေဆြးေနြးပြဲမ်ားျပုလုပ္ေပးရန္ အစီအစဉ္ ရွိသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ျက‌ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္


ILO ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိရံုးမွ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ Mr. Ross Wilson အလုပ္သမား ဥပေဒဆိုင္ရာရွင္းလင္းေဆြးေနြးစဉ္


ေဆြးေနြးပြဲသို့ တက္ေရာက္လာသူမ်ား


ေဆြးေနြးပြဲသို့ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းစဉ္


ေဆြးေနြးပြဲသို့ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းစဉ္


ေဆြးေနြးပြဲသို့ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းစဉ္