သင္တန္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပို႔ခ်မႈ

၁၄-၃-၂၀၁၃ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျမိတ္ျမိဳ႔

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျမိတ္ျမိဳ႔တြင္ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာန ၊ ျမိ္တ္ခရိုင္ရုံးမွ ျမိဳ႕နယ္ဒုတိယ ဦးစီးဌာနမွဴး (ဥပေဒ) သည္ လူမွုဖူလုံေရး မန္ေနဂ်ာ ၊ ကုန္တင္ ကုန္ခ် ေကာ္မတီရုံး ဦးစီးအရာရွိ ၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန မွ ဦးစီးအရာရွိတို႔ ႏွင့္ အတူ (၁၄.၃.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ တြင္ အင္းေလးျမိဳင္ စက္မွုဇုန္ရွိ ျမိတ္အထပ္သားစက္ရုံမွ မန္ေနဂ်ာ ၊ ၾကီးၾကပ္သူ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း (၆၃)ဦးတို႔အား ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ၊က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း ၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

(၁၄-၃-၁၃)ရက္ေန႔တြင္ အင္းေလးျမိဳင္စက္မွုဇုန္ရွိ ျမိတ္အထပ္သားစက္ရုံမွ မန္ေနဂ်ာ၊
ၾကီးၾကပ္သူ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း(၆၃)ဦးတို႔အား အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးစဥ္

၆-၃-၂၀၁၃ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ဤဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂)ဦးလွမ်ုဳိးေအာင္ ၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂) ဦးေစာေဌးျမင့္ဦး တို႔သည္ (၆.၃.၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ၊ (၀၉း၁၅)နာရီ မွ (၁၁း၁၅)နာရီထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ဒဂုံျမိဳ့သစ္ (ေတာင္ပုိင္း)ျမိဳ႕နယ္ ၊ ဤဦးစီးဌာနရုံး ၊ သင္တန္းခန္းမ၌ ပိုင္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာ ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ က်ား (၃၉)ဦး ၊ မ (၈)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၃၀)ဦးတို႔အား ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရုံမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား ၊ စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၆-၃-၁၃)ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂုံျမိဳ့သစ္(ေတာင္ပုိင္း)ျမိဳ႕နယ္၊ ဤဦးစီးဌာနရုံး ၊ သင္တန္းခန္းမ၌ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေနစဥ္

၅-၃-၂၀၁၃ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္

စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ဤဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၃) ဦးဥကၠာသိန္း ၊ ဦးစီးအရာရွိ (စီမံ-၂) ဦးေစာေဌးျမင့္ဦး တို႔သည္ (၅.၃.၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ၊ (၁၃း၀၀)နာရီ မွ (၁၄း၃၀)နာရီထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ့နယ္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲေရး ေကာ္မတီရုံး ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ပိုင္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာ ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ က်ား (၂၂)ဦး ၊ မ (၈)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၃၀)ဦးတို႔အား ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရုံမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား ၊ စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


(၅-၃-၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေျမာက္ဥကၠာလာပျမိဳ့နယ္ ၊ ေျမာက္ဥကၠာလာပ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲေရး ေကာ္မတီရုံး ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေနစဥ္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္း(OSH Training Course)ပို့ခ်ျခင္း

လွိဳင္သာယာစက္မႈဇုန္

အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္သည္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစိုး၀င္းစိန္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၂) ဦးစည္သူေအာင္တို႔ႏွင့္အတူ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ (၂၃.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီ အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး၊ ကေနာင္ခန္းမ တြင္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ စက္႐ံုမ်ားမွ ပိုင္ရွင္/မန္ေနဂ်ာ၊ က်ား(၇၅)ဦး၊မ(၃၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀၇)ဦးတို႔အားလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၅-၈-၂၀၁၂
အလုပ္ရုံ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္သည္ စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မွႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်ွက္ ဤဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုး၀င္းစိန္ ႏွင့္ ဦးစီး အရာရွိ (စီမံ-၃) ဦးဥကၠာသိန္းတို႔ ႏွင့္ အတူ (၁၄.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီမွ (၁၁း၀၀)နာရီထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ မဂၤလာဒုံျမိဳ့နယ္ ၊ ႏြယ္ေခြ ေက်းရြာရွိ ရသာခ်ဳိ စက္မႈလုပ္ငန္း လီမီတက္ ၊ ယမ္ယမ္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲ စက္ရုံ၌ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒုတိယ မန္ေနဂ်ာ ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊Operator သင္တန္းသား က်ား (၂၀)ဦး ၊ မ (၆)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၂၆)ဦး တို႔အား အလုပ္ရုံ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား ၊တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၊ စက္ကိရိယာ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္မ်ား စသည္တို႔ကို အသိပညာ ေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၉-၇-၂၀၁၂
အလုပ္ရံု နွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းရွိန္ ဦးေဆာင္သည့္ (အလုပ္ရံု စစ္‌ေဆးေရး) အရာရွိမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ နွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အသိပညာမ်ားျဖန့္ေဝေပးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့မွ ၂၇.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့ထိ ေတာင္ဒဂံုျမို့နယ္၊ သင္တန္းခန္းမတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး သင္တန္း(OSH Training Course) အားဖြင့္လွစ္ပို့ခ်ျပီး ၂၇.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့ (၁၃:၃၀)နာရီ တြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ၍ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ေျကာင္းနွင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ သင္တန္းသား ကိုယ္စားလွယ္ က်ား (၃၅) ဦး၊ မ (၃) ဦး ၊ ေပါင္း (၃၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့ မွ ၂၇.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့ထိ ေတာင္ဒဂံုျမို့နယ္၊ သင္တန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပုလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး သင္တန္း(OSH Training Course) အား ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပီး သင္တန္းစတင္ ဖြင့္လွစ္ပို့ခ်လ်က္ရွိေျကာင္း နွင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ သင္တန္းသား ကိုယ္စားလွယ္ က်ား (၃၄) ဦး၊ မ (၃) ဦး ၊ ေပါင္း (၃၇)ဦး တက္ေရာက္ေျကာင္း နွင့္ အဆိုပါ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရး သင္တန္း မ်ားကို အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန ၊ အလုပ္ရံု နွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးျပီး နွစ္လ လွ်င္ တစ္ျကိမ္ ပံုမွန္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ စက္ရံု ၊အလုပ္ရံုမ်ားမွ သင္တန္း တက္ေရာက္ လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ 01-650295 သို့ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၊ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး ဦးစိုးဝင္းစိန္ (အလုပ္ရံု) နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးဥကၠာသိန္း၊ ဦးေစာေဌးျမင့္ဦး၊ ဦးစည္သူေအာင္ ၊ ဦးျဖိုးေဝေဇာ္ နွင့္ ဦးလွမ်ိုးေအာင္ တို့သည္ ၇-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန့ မွ ၁၈-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန့အထိ ေတာင္ဒဂံုျမို့နယ္ သင္တန္းခန္းမ၌ စက္ရံု၊အလုပ္ရံု(၃၁) ရံုမွ လုပ္သား (၄၇) ဦးတို့ အား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္ (OSH Management System) သင္တန္းအား ပို့ခ်ခဲ့ပါသည္။