ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေရးနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသံုးသပ္ေရးနွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ အား ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌က်င္းပရာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉးမ်ား၊ INGO မ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားနွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ နွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္ အခဲမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ေရးကိစၥ၊ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုန္က်သည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းနိုင္ေရးကိစၥ၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို့ အလုပ္သမား အသစ္ေစလႊတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဉ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား ရွင္းလင္း သိရွိႏိုင္ေရးကိစၥ၊ ထိုင္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးအစီအစဉ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးကိစၥ၊ အလုပ္သမားမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဉ္မ်ား တိုးျမွင့္နိုင္ေရးကိစၥ၊ အလုပ္သမားအသစ္ ေစလႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြး ခဲ့သလို အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိုးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တာဝန္ယူေစလွြတ္ေရးကိစၥ ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀ဝ၃ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံ အလုပ္သမား မ်ားခန္႔ထားျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအရ ထိုင္း- ျမန္မာ အစည္းအေဝးမ်ားအလွည့္က် က်င္းပ ခဲ့သည္မွာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိခဲ့ျပီး၊ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀ဝ၃ ခုနွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာပါအခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိအေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေခတ္စနစ္နွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ ျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္း စဉ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာအလုပ္သမား (၂) သန္းေက်ာ္ရွိရာ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားမ်ားရရွိေရး၊ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply