လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီးလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္း (အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ)

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန မွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီးလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္း (အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံ) အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1255)

Labour Force Survey(MM)

MYANMAR Labour Force, Child Labour and School-to-Work Transition Survey, 2015, Executive Summary Report (January-March 2015) (English Version)

အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ (English Version) အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (787)

Labour Force Survey(Eng)