လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစာတမ်း (အနှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ)

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မှ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစာတမ်း (အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံ) အား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ စာအုပ် အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (2123)

Labour Force Survey(MM)

MYANMAR Labour Force, Child Labour and School-to-Work Transition Survey, 2015, Executive Summary Report (January-March 2015) (English Version)

အစီရင်ခံစာ စာအုပ် (English Version) အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1340)

Labour Force Survey(Eng)