အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

?