လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ မှ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့် သတင်းများနှင့် ဆေးကုသမှုသတင်းများ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ထိုသို့ ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့် သတင်းများ၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများမှ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှု သတင်းများ နှင့် အခြားသတင်းများ..လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းများ