လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ လ ၂၃ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ (၁/၂၀၁၇) အစည္းအေဝးကို ၂၃-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္) ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ(၁) ၌ က်င္းပခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံေဆးေကာင္စီ၊ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမ်ား၊ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ပထမဦးစြာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမွာ လူမႈဖူလုံေရးေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာမခံ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဆးကုသမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘိုးစိုက္ထုတ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရာတြင္ လက္ရွိထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၂၀/ေဆး-၂၀၀၉) အား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ ေျဖေလ်ာ႔ေပးသင့္သည္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ႔ေပးရန္၊ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား ေဆးကုသရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေသာ ေရာဂါမ်ား၏ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားအတြက္ ေဆးဘိုးျပန္အမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အာမခံအလုပ္သမားမ်ား စိုက္ထုတ္ကုန္က်မႈေလ်ာ႔နည္းသက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ဌာနမ်ားရွိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေဆးခန္းမ်ားကို ဌာနႀကီးေဆးခန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း/ စည္းကမ္းမ်ားအားအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေဆး႐ုံ/ ေဆးခန္းမ်ားရွိ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၊ အဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ျဖည့္တင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံ ေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေခတ္ႏွင့္အညီေလ်ာ္ညီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ အကူအညီမ်ားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က လူပုဂၢိဳလ္ အမည္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ရာထူး၊ ဌာန အမည္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ဦးႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား ၏ ေဆးကုသမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္ လြယ္ကူ ေစေရး၊ အာမခံအလုပ္သမားတိုင္း လက္လွမ္းမီေစေရး အဆင့္ျမင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားအား နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ကုသမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲနိုင္မႈ ၊ တစ္ဦးခ်င္း၏ က်န္းမာေရးေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ားအား ခိုင္မာမႈရရွိေစရန္ တြက္ခ်က္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား Fair Competition ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီးမ်ားအား Economy Standard ၊ Private Hospital Standard၊ International Standard တို႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ အတြက္ မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ ဝိုင္းဝန္းကူညီအႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳသည့္အခ်က္မ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္ မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္တင္ျပၿပီး လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလုံ ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ားကို ယခင္ကထက္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အေတြ႕အၾကဳံ မ်ားအလိုက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕၊ ဥကၠ႒၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မွ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အစည္းအေဝးသို႔တင္ျပသည့္ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ားအေပၚ ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကာ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားအေပၚ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း( ၁ )ရပ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ( ၁၂ ) ရပ္ ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အခမ္းအနားအား ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

medical-board-ssb2