လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ​သော အငယ်တန်းစာ​ရေးရာထူး ​နေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်​ရေးအတွက် ၁၃-၇-၂၀၁၉ ရက်​နေ့နှင့် ၁၄-၇-၂၀၁၉ ရက်​နေ့ အထိ အရည်အချင်းစစ်စာ​မေးပွဲတွင် ​နောက်ဆက်တွဲပါ ​​ဖြေဆို​အောင်မြင်သူများ၏ ​အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်​ကြေညာချက်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာလပ်များတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၁၃-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ မှ ၁၄-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ စာမေးပွဲတွင် နောက်ဆက်တွဲပါ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ (၈၄) ဦးတို့၏ အောင်စာရင်း ကြေညာချက်

အပြည့်အစုံ..