လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၆) က်င္းပျခင္း

Wednesday, December 7, 2016

  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၆) ကို ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (ရံုးခ်ဳပ္) အေဆာက္အဦ၊ Conference Room ၌ က်င္းပခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အစိုးရ/ အလုပ္ရွင္/ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

     အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူမႈဒုကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္အခါ အခက္အခဲ မရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င္းသံုးေနသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “တစ္မ်ိဳးသားလံုးအက်ံဳးဝင္ႏိုင္ေစေရး” ရည္ရြယ္ခ်က္အား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံ စားခြင့္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏ်ွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳမည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏ်ွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဠ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔က ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (ရံုးခ်ဳပ္) ဌာနခြဲ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို ၁၆း၃၀ နာရီတြင္ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။