အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ လ ၂၆ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္း (၂/၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၆-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၂:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ (၁) ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လၽွက္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္ကို တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား အခက္အခဲ မရွိေစဘဲ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီလၽွင္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းသား/သူ(၄၀)ဦးအား ၂၆-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၄-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ၾကာ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒါက္တာအိအိစိုးထြန္းမွ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ေနစဥ္
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒါက္တာအိအိစိုးထြန္းမွ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ေနစဥ္