အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕Fundamental Database Management သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၇)ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လၽွက္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအားကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ကို တတ္ကၽြမ္းနား လည္ေစရန္ႏွင့္ Fundamental Database Management ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Knowledge Sharing ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ Fundamental Database Management သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၇) ကို ၂၉-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ (႐ုံးခ်ဳပ္)၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းခန္းမ၌ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းသို႔ အလုပ္သမား၊လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွအရာထမ္း(၈)ဦးႏွင့္ အမွုထမ္း(၃၄)ဦးစုစုေပါင္းသင္တန္းသား/သူ (၄၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးသင္တန္းကာလမွာ ၂၉-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ၃-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ၾကာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FDMTraining1