ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း

၂-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဥႆာေက်ာ္ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာ လုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ Focal Ministry အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မွု “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိ နားလည္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ GIZ တို႔ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၂၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
Capture7