ေဆာင္းပါးက႑

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ Udon Thani တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ASSA Board Meeting and Conference တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ Financial Literacy Recognition Award ရရွိခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး Financial Sustainment of Social Security Funds and Retirement Security အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါရန္ .......... (26)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၃၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ASSA Board Meeting တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ Transformation Recognition Award ရရွိခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး To Success the Social Security Scheme under Social Security Law, 2012 အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါရန္ .......... (21)


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္ (780)

အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းက်န္းမာေရးသက္ဆိုင္သူတုိ႕အေလးထားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး \"အျပည့္အစံုဖတ္ရႈပါရန္.......\" (264)

ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေရႊၾကီးေရးသားေသာ ၾကိဳဆိုပါတယ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ေဆာင္းပါး အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈရန္……

ကေလာင္ရွင္ “လႈိင္ဝင္းေအာင္”ေရးသားျပဳစုေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပႆနာ အေျဖရွာ ေဆာင္းပါး အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈရန္…..