ေဆာင္းပါးက႑

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္ (757)

အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းက်န္းမာေရးသက္ဆိုင္သူတုိ႕အေလးထားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး \"အျပည့္အစံုဖတ္ရႈပါရန္.......\" (218)

ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေရႊၾကီးေရးသားေသာ ၾကိဳဆိုပါတယ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ေဆာင္းပါး အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈရန္……

ကေလာင္ရွင္ “လႈိင္ဝင္းေအာင္”ေရးသားျပဳစုေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပႆနာ အေျဖရွာ ေဆာင္းပါး အျပည္႔အစံုဖတ္ရႈရန္…..