ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိရန္ အခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိရန္အခ်က္မ်ား –

– ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏ လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ အထူးသတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျဖစ္သည္။
– ၄င္းႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သည္ မိမိအား ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးသြားလာရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရား၀င္ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာရန္ အေထာက္အကူ ေပးသည္။
– ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သည္ ထုတ္ေပးသည့္ ရက္မွစ၍ (၅)ႏွစ္ သက္တမ္းရွိသည္။
– ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ေငြ က်ပ္ ၂၅၀၀၀/- ကုန္က်ပါမည္။
– အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံပါက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ေလွ်ာက္ထားရန္ ၁၀ ရက္ မွ ၁၄ ရက္ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ပါသည္ . . .အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (555)