ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ဗဟိုဌာနမ်ားတြင္ ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ဗဟိုဌာနမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား-

– တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ရန္ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား၏ တာ၀န္၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊
– ျပည္ပေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊
– ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အသိေပးေၾကာ္ျငာျခင္း၊
– ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ မရိုးသားသည့္ ပြဲစားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း ခံရစဥ္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အႀကံဥာဏ္ ႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ေပးျခင္း . . . အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . (357)