မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . (249)