ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔အၾကား အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထုိး ထားပါသည္။ အဆိုပါ နားလည္မႈ စာၽြန္လႊာအရ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . . (568)