မေလးရွားနိုင္ငံ တြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ား

မေလးရွားနိုင္ငံ တြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ား

– မေလးရွားနိုင္ငံ ရွိ ျမန္မာအလုပ္သမား သံအရာရွိ
– ရာသီဥတု အေျခအေန
– ဓေလ့ထုံးတမ္း
– ႏွုတ္ဆက္ျခင္း
– ဆက္သြယ္ေရး
– ေငြေၾကးစနစ္ . . . . . .အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . (279)