ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္စဥ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

ျပည္ပ ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္စဥ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

– မိမိသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ပါက မိမိေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားအား အသိေပးထားပါ။

– မိမိေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္ပ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မိမိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအားေလ့လာပါ၊ ေလးစားလိုက္နာပါ။

– မိမိေရာက္ရွိရာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ခ်မွတ္ထားေသာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေလ့လာပါ၊ ေလးစားလိုက္နာပါ။

– မိမိေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံရွိ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး သတိေပး လမ္းညႊန္မ်ားကို ေလ့လာပါ၊ ေလးစားလိုက္ပါ။

– မိမိေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအား သတိျပဳ အေလးထားပါ။

– မိမိ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ ကုမဏီ၏ အမည္အျပည့္အစုံ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္၏ အမည္မ်ားအား ေလ့လာမွတ္သားထားပါ။

– မိမိ ၌ အေရးႀကဳံလာပါက အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ားအား ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သိမ္းဆည္းထားပါ။