လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွုဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွုဆိုသည္မွာ သင့္အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း အေကာင္းဆုံးေသာအေျခအေနမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ယင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ သင့္အတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ် ေကာင္းမြန္ေစေသာ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားလာရပါမည္။ သို႔မွသာ သင့္အတြက္ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိေစၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္နိုင္မွုကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္အခါ အေထာက္အထား ျပည့္စုံေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူတစ္ဦးအျဖစ္ တရားဝင္ သြားလာနိုင္သလို သင္၏ လုံျခဳံေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားနိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . (478)