ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန မွ စည္းၾကပ္လ်က္ရွိေသာ
အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား

အတည္ျပဳျပဌာန္းျပီးဥပေဒမ်ား

 1. ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒ
 2.  အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)
 3.     အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း နည္းဥပေဒ
 4.  အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)
 5.      အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည္႔ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ)
 6.  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ
 7.      ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊လူမႈဖူလံုေရးနည္းဥပေဒ
 8.  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ
 9.      ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြနည္းဥပေဒ
 10.  အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ
 11.  ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင္႔ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒ
 12.      ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင္႔ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည္႔ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ)
 13.  ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၂)
 14.  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၇)
 15.  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၈)

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာဥပေဒ

 1.  ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာစာရင္းစစ္တမ္းယူျခင္းအက္ဥပေဒ
 2. ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒ

လက္ရွိဥပေဒကိုရုတ္သိမ္းျပီးအသစ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာဥပေဒမ်ား

 1.  ၁၉၂၃ ခုနွစ္၊ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ
 2.  ၁၉၃၄ ခုနွစ္၊ ဆိပ္ကမ္းအလုပ္သမားမ်ားအက္ဥပေဒ
 3.  ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ ဆိပ္ကမ္းအလုပ္သမားမ်ားအလုပ္စီစဥ္ေရးအက္ဥပေဒ
 4.  ၁၉၅၁ ခုနွစ္၊ ေရနံေျမ(အလုပ္သမားနွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး)အက္ဥပေဒ
 5.  ၁၉၅၉ ခုနွစ္၊ အလုပ္ခန့္ထားမႈကန့္သတ္ေရးအက္ဥပေဒ

လက္ရွိအေျခအေနအရ လိုအပ္သျဖင့္အသစ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ား

 1.  နုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဆိုင္ရာဥပေဒ
 2.  လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဥပေဒ