နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံအစည္းအေဝး

(9th ASEAN Forum on Migrant Labour 9th AFML) ၏

နိုင္ငံအဆင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အႀကိဳလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္၊ Hilton Hotel ၌ ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ “နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံအစည္းအေဝး နိုင္ငံအဆင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အႀကိဳလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး” ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည့္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ILO ရန္ကုန္႐ုံးမွ Liaison Officer ျဖစ္သူ Mr. Rory Mungoven, ILO Regional မွ Migration Specialist ျဖစ္သူ Mr. Nilim Baruah ၊Task Force on ASEAN Migrant Workers မွ Ms. Sinapan Samydorai၊ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UN/INGO/NGO မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားေရးရာမ်ား ေဆာက္ရြက္ေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၇၀ ဦး ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ နိုင္ငံအဆင့္သုံးပြင့္ဆိုင္ အႀကိဳလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ခိုင္မာေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္မႈမ်ားမွတဆင့္ အာဆီယံေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံအစည္းအေဝး (8th AFML) ၏ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ 9th AFML အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္္ျဖစ္သည့္ “ ခိုင္မာေသာလူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မွတဆင့္ အာဆီယံေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ၏ ေနထိုင္မႈဘဝတို႔ တိုးတက္လာေစေရး” နဲ႔ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖစ္သည့္ “အာဆီယံေဒသ တြင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၏ လူမႈကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လက္ရွိအေျခအေန” ႏွင့္ “အာဆီယံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၏ လူမႈဖူလုံေရး လႊဲေျပာင္းရယူ နိုင္ရန္ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ျခင္း” တို႔အေပၚ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါအစည္းေဝးမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို လာအိုနိုင္ငံ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံအစည္း အေဝး” တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

pre9thAFML1
pre9thAFML2
pre9thAFML3

Leave a Reply