ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အသိေပးထုတ္ျပန္ျခင္း။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၁ ။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိေပးထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသည့္ေန႔မတိုင္မီ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာ ဗီဇာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ (၃)ႏွစ္ေအာက္မနည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝင္/ထြက္ သြားလာေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္/ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူလုပ္ငန္းရွင္ နိုင္ငံျခားသား မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္သက္အနည္းဆုံး(၂)ႏွစ္ရွိၿပီး နိုင္ငံျခားသားအျမဲေန ထိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသည့္ ေန႔မတိုင္မီ(၁၀)ႏွစ္အတြင္း အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေသာ ဗီဇာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ (၂)ႏွစ္ေအာက္မနည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝင္/ထြက္သြားလာ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံျခားသားဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္း၊ အဆိုပါ နိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ပါတည္း လိုက္ပါေနထိုင္လိုေသာ ယင္းတို႔၏ တရားဝင္ ဇနီး/ ခင္ပြန္းႏွင့္ ယင္းတို႔က ေမြးဖြားေသာ/ တရားဝင္ ေမြးစားေသာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ နိုင္ငံျခားသား သား/သမီးမ်ား၊ ျပည္ပနိုင္ငံတစ္ခုခု၏ နိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ား ေလၽွာက္ထားနိုင္ ပါသည္။
နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္အား ျပည္ပနိုင္ငံအသီးသီးရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး/ ေကာင္စစ္ဝန္ ခ်ဳပ္႐ုံး/ အဖြဲ႕႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၇လမ္း၊ အမွတ္(၁၁၁/၁၁၃)ရွိ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ဌာနစိတ္တြင္လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ ကနဦးေလၽွာက္ထားျခင္းအတြက္ အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားခေငြ (ျပန္လည္ထုတ္ယူ၍မရ) အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀၀)ကို ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ပါတည္း ပူးတြဲေလၽွာက္ထားသည့္ မိသားစုဝင္အတြက္ အခေငြထပ္မံေပးေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ လူေတြ႕အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ အေၾကာင္းၾကားပါက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေလၽွာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ မွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ခံရရွိလၽွင္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း သတ္မွတ္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ဌာနစိတ္တြင္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၁၀၀၀)၊ ျမန္မာ နိုင္ငံသားေဟာင္းတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅၀၀)၊ အသက္(၇)ႏွစ္ မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀)၊ အသက္(၇)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး(အခမဲ့)ျဖင့္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြေပး၍ ေလၽွာက္ထားသူ အပါအဝင္ တစ္ပါတည္းေလၽွာက္ထားသူ မိသားစုဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျမဲေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္းကို သတ္မွတ္ရက္ (၆၀)အတြင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိပါက ထိုေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း(၁၂၀)အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တင္ျပေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ကနဦး(၅)ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္ အတြင္း(၁)ႏွစ္လၽွင္(၁)ႀကိမ္ သက္တမ္းျပန္လည္အတည္ျပဳရမည္။ သက္တမ္းမျပည့္မီ ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နိုင္ငံျခားသားအျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ဌာနစိတ္တြင္ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္ျပည့္ပါက ထပ္မံ၍ (၁)ႀကိမ္ လၽွင္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းတိုး ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ေလၽွာက္ထားစဥ္က ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနရပ္လိပ္စာပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံးတြင္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းထုတ္ယူရန္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေလၽွာက္ထားရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံး/ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယခင္အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲ/ျပင္ဆင္/ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ ဌာနစိတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံးမ်ားတြင္ ေလၽွာက္ထားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျပည္ပနိုင္ငံအသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၈)၊ ေနျပည္ေတာ္ (ဖုန္း ၀၆၇-၄၃၁၅၀၀၊ ၀၆၇-၄၃၁၅၁၅) တို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website ျဖစ္သည့္ www.mip.gov.mm တို႔တြင္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ (-)