ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းအကဲျဖတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေမးျမန္း အကဲျဖတ္နိုင္ေရးမွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၂ ။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး သူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းအကဲျဖတ္ျခင္းကို ယေန႔ဇြန္လ (၂၂) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ ေရွးဦးစြာ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေလၽွာက္ထားနိုင္ေရးအတြက္ နည္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ မိမိနိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္အရ အမ်ိဳးအစား(၄)မ်ိဳးခြဲျခား၍ ေလၽွာက္ထားခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈအေျခအေန၊ စတင္ေလၽွာက္ထားခ်ိန္မွ ယခုအထိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့မႈႏွင့္ ထပ္မံေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္း အကဲျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္း အကဲျဖတ္ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား မထိခိုက္ေစေရးႏွင့္ ေလၽွာက္ထား သူနိုင္ငံျခားသားမ်ား အဆင္ေျပေစေရး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေမးျမန္းအကဲျဖတ္နိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။


ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံက နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈ အေျခအေနႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းအကဲျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လူေတြ႕အကဲျဖတ္ခံရမည့္ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံ၍ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ မ်ား၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္နည္းဥပေဒမ်ားအေပၚ သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးကာ အကဲျဖတ္အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ၾက သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ (၂၉-၁-၂၀၁၅) ရက္မွ ယခုအထိေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ (၂၆၂) ဦးအား နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳေပး ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထပ္မံေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္(၆၄)ဦးအား လူေတြ႕ေမးျမန္း အကဲျဖတ္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳၿပီးပါက အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔တင္ျပ၍ ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။(-)