အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ နွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း အၾကား၊ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို စနစ္တက်နွင့္လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ(၂၀၁၁). . . . အျပည့္အစုံဖတ္ရွဳရန္Download အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ(၂၀၁၁). . . . အျပည့္အစုံဖတ္ရွဳရန္

Leave a Reply