အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား