ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပို႔ခ်မႈ အေျခအေန

ဒဂံုျမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပိုင္း)(အေရွ႔ပိုင္း) နွင့္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္ရွိအလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၊ သင္တန္းခန္းမတြင္ အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးဝင္းစိန္ ၊ ဦးစီးအရာရွိ(အလုပ္ရံု) ဦးလွမ်ိုးေအာင္ တို့မွ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႔နယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(အေရွ့ပိုင္း)ၿမိဳ႔နယ္ နွင့္ ဒဂံု(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႔နယ္ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ လုပ္သား ဦးေရ(၃၈)ဦး တို့အား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျပီး၊ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေရွ့ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး၊
အစည္းအေဝးခန္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ အလုပ္ရံုနွင္‌့အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ဳပ္) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး (အလုပ္ရံု) ဦးစိုးဝင္းစိန္ နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၂) (အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) ဦးေစာေဌးျမင့္ဦး သည္ (၁၃-၁-၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ ၊ စီမံခန့္ခြဲေရး ေကာ္မတီရံုးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ နွင့္ ေရွြေပါကၠံစက္မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္/မန္ေနဂ်ာ(၃၂)ဦး တို့အား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေနြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လိွဳင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ ၊ စက္မႈဇုန္(၂)
ဧရာေရႊဝါပဲသန့္စင္စက္ရံု
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ အလုပ္ရံုနွင္‌့အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ဳပ္) မွ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၃)(အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) ဦးစိုးသိန္း နွင့္ ဦးစီးအရာရွိ(စီမံ-၂) (အလုပ္ရံုစစ္ေဆးေရး) ဦးစည္သူေအာင္ သည္ (၁၁-၁-၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး ၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ ၊ စက္မႈဇုန္(၂) ဧရာေရႊဝါပဲသန့္စင္စက္ရံု၌ လုပ္သားဦးေရ (၈၃)ဦး တို့အား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆူညံသံအနၱရာယ္နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။