၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၄၁၈၄ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၅၁၁ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ လ ၁၄ ရက္ ။

နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ...... (258)