စာရင်းအင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သား နှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း မှ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ များအား အောက်တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။


လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (734)
လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (336)
Myanmar Labour Force Survey 2015 Deatil............ (490)
Myanmar Labour Force Survey 2015 (extension) Deatil............ (365)


ကလေးလုပ်သားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (262)
ကလေးလုပ်သားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (207)
Report on Child Labour Deatil............ (194)
Report on Child Labour extension Deatil............ (173)


ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (279)
ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း နောက်ဆက်တွဲ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (185)
School-to-Work Transition Survey Deatil............ (183)
School-to-Work Transition Survey extension Deatil............ (167)


(အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံ) အား အောက်တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ စာအုပ် အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1104)

Labour Force Survey(MM)

MYANMAR Labour Force, Child Labour and School-to-Work Transition Survey, 2015, Executive Summary Report (January-March 2015) (English Version)

Executive Summary Report (English Version) အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (681)

Labour Force Survey(Eng)