သတင်း news

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန့္ထားျခင္း

Wednesday, July 3rd, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားအား ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ခန့္ထားေပးရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ အမွတ္(၂၉၈)ရွိ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ လုပ္သားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (တယ္လီဖုန္း အမွတ္...

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အလုပ္သမားမ်ားအားသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လူေတြ့စစ္ေဆးခံရန္ အသိေပးနွိုးေဆာ္ျခင္း

Tuesday, July 2nd, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားကိုအလုပ္ေနရာမ်ားသို့အျမန္ဆံုးဝင္ေရာက္နိုင္ေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာလာေရာက္ ေလွ်ာက္ ထားသူ (၈၂)ဦးရွိသည့္အနက္ (၅၅)ဦးကိုအလုပ္ခန့္ ထား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ ေန့နွင့္ ၄-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့မ်ားတြင္ (ဝ၉းဝ၀)နာရီအခ်ိန္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း နွင့္ အမ်ိုးသမီးေရးရာအဖြဲ့ မွ ေသြးလႉဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Tuesday, July 2nd, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန့တြင္ က်ေရာက္သည့္ ျမန္မာအမ်ိုးသမီးမ်ားေန့ ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ၂-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္(၁၀ဝ၀)အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးတြင္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊...

ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား စာရင္း

Friday, June 28th, 2013
အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန မွ ေခၚယူခဲ့ေသာ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး(၈)ေနရာတြင္ခန္႔ထားရန္အတြက္ ေရးေျဖ၊ႏွဳတ္ေျဖ(လူေတြ႔) စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး(၈)ဦး၏ အမည္စာရင္း အား ၂၈-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္...

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ သည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း

Friday, June 28th, 2013
ဇြန္ ၂၈ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာသည့္ နိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အျမန္ဆံုးေနရာ ခ်ထားနိုင္ေရးအတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ား၊ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိနွိဳင္းေဆြးေႏြး...

ဒုတိယဝန္ႀကီး မွ သာေကတစက္မႈဇုန္ ရွိ Jewoo အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Friday, June 28th, 2013
ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၈ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းသည္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ၂၈-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ သာေကတစက္မႈဇုန္ရွိ Jewoo အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုသို႔...

အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Complaint Mechanism ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Thursday, June 27th, 2013
အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပည္သူ လူထု ဗဟိုျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ နွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနႀကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးနွင့္ပတ္သက္၍အခ်ိန္ျပည့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္...

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံမွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္က်န္ရွိေနေသးေသာ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကိုရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္း

Wednesday, June 19th, 2013
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံမွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္က်န္ရွိေနေသးေသာတားျမစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအားလံုးကိုရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္း” ၁။       ျမန္မာနိုင္ငံ၏အဓမၼေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၉၉ ခုနွစ္၊ (၈၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံနွင့္ ၂၀ဝ၀ ျပည့္နွစ္၊(၈၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္...

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းေႀကညာခ်က္

Wednesday, June 19th, 2013
မေလးရွားနိုင္ငံတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီးအေႀကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေႀကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔အျပီးျပန္လာေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဆႏၵရွိပါက အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္တြင္း၌အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ တာဝန္က်ေသာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္...

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အလႉေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Tuesday, June 18th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၁၈ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အလွဴေငြ လႉဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားအား ၁၈-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔နံနက္(၁၁း၃၀) နာရီ၌ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁) အလုပ္သမား၊...