သတင်း news

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္း

Thursday, September 20th, 2012
စက္တင္ဘာလ ၁၈ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္ သည္ ၁၈-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန့ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိရာ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးဝင္းရွိန္၊လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးေစာနိုင္၊ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ျဖဴဝင္းနွင့္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ ႀကိဳဆိုနႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေဆးရံုႀကီးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမွ...

ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

Wednesday, September 19th, 2012
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ(၅)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံေဆြးေႏြပြဲမတိုင္မီအႀကိဳ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာမူဝါဒ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးနွင့္ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္(၅)ႏွစ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Workshop on Preparation for 5th ASEAN Forum on Migrant Workers and...

Capacity Building Workshop မ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး Assessment ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညႇိႏွဳိင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Wednesday, September 19th, 2012
စက္တင္ဘာ ၁၉ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔ ILO ရုံးတို႔၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ Capacity Building Workshop မ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး Assessment ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ညႇိႏွဳိင္းအစည္းအေဝး အား...

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္ လွဳိင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိသင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ စက္ရုံမ်ား သို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးျခင္း

Tuesday, September 18th, 2012
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ လွဳိင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္စက္ရုံမ်ား သို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးျခင္း ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ ၁၇ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ သည္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒တို႔ႏွင့္အတူ ၁၇-၉-၂၀၁၂...

ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွ ထိုင္းနိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္တာဝန္လဲလွယ္ထမ္းေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၆)ဖြဲ႔အား ၾသဝါဒအမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း

Friday, September 14th, 2012
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ  ၁၄ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားနိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းနွင့္ယာယီနိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားသက္ေသခံကဒ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ယာယီနိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ တာဝန္ လဲလွယ္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ား အား ၾသဝါဒအမွာစကားေျပာၾကားျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန့ေနလည္(၁)နာရီ တြင္...

Labour Migration Policy ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ညႇိႏွဳိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Wednesday, September 12th, 2012
ေနျပည္ေတာ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ Labour Migration Policy ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္...

လူမွုဖူလုံေရးနည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲညႇိႏွိုင္းျခင္း

Tuesday, September 4th, 2012
ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၃ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒကို (၃၁.၈.၂၀၁၂)ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကအတည္ျပဳခဲ့ ၿပီးျဖစ္ရာအဆိုပါ ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္လူမွုဖူလုံေရးနည္းဥပေဒမ်ားမူၾကမ္းကို ျပဳစုေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါသည္။ ေရးဆြဲျပဳစုၿပီးေသာနည္းဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္သည့္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကိုယေန႔ စက္တင္ဘာ ၃...

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာအသိအျမင္တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း (ထားဝယ္ၿမိဳ႔)

Wednesday, August 29th, 2012
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊  အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အသိအျမင္တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀)နာရီမွ (၁၆း၀၀)နာရီအထိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမတ္ကုိတက္ေရာက္၍အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ အား...

အလုပ္သမားအရာရွိမွ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျမန္မာအလုပ္သမား ေသဆုံးမႈအတြက္အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

Monday, August 27th, 2012
၁၄.၈.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဖလန္းေဆာင္ေဒသရွိ Hirikij Laoha Co.,Ltd ပိုင္ဆိုင္ေသာ ခဲရည္က်ိဳစက္ရံု၌(ဝ၄းဝ၀)နာရီတြင္ ညဆိုင္းဆင္းေနေသာေမာင္တင္ျမင့္ဦး(ခ)နိုင္ဖုန္းငယ္(၃၅)နွစ္ (ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႔ေနသူ)ႏွင့္ ေမာင္ေစာႏုႏု(ခ)ႏိုင္တိုေခ်(၂၀)နွစ္ (ကရင္ျပည္နယ္ေနသူ) အလုပ္သမားနွစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးစက္ရံုအတြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္လဲေနသည္ကို ျမန္မာအလုပ္သမားကိုဘုန္းသာေအာင္...