သတင္း news

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာနအႀကီးအကဲ Under Secretary – General Mr. Jeffrey Feltman ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြး။

Monday, October 16th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာနအႀကီးအကဲ Under Secretary – General Mr. Jeffrey Feltman ၊ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္အေၾကာင္းအရာစာတမ္းထုတ္ျပန္

Wednesday, October 11th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ “ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ လူရြယ္အေၾကာင္းအရာ”...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Tuesday, October 10th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း ပထမသံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quarterly Report) (အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ) ထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, October 10th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ေရးရာအဖြဲ႔၏ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းအား ေကာက္ယူလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း ပထမသံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာ (Annual...

ဒႆမအႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံအစည္းအေဝးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္အႀကိဳလုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

Thursday, September 28th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ International Labour Organization (ILO) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံအစည္းအေဝးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုအေၾကာင္းအရာ သုေတသနစာတမ္းထုတ္ျပန္

Wednesday, September 27th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ျပဳစုထုတ္ျပန္လ်က္ ရွိရာ...

ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား CI ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Thursday, September 21st, 2017
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၇) ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္) ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားCI...

34th ASSA Board Meeting and Conference သို႔ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ASSA အဖြဲ႕မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Recognition Award လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း

Tuesday, September 19th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ၁။ ျမန္မာနိုင္ငံ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သည္ အာဆီယံေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအၾကား လူမွုဖူလုံေရး အစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ယင္းနယ္ပယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာ၊ အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Friday, September 15th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Wednesday, September 6th, 2017
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၇) ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၁ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္) အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္...