သတင္း news

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

Tuesday, June 27th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ လ ၂၆ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္း (၂/၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၆-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၂:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ...

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Monday, June 26th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ လ ၂၃ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ (၁/၂၀၁၇) အစည္းအေဝးကို ၂၃-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္) ၊...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းအကဲျဖတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေမးျမန္း အကဲျဖတ္နိုင္ေရးမွာၾကား

Friday, June 23rd, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၂ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ နိုင္ငံျခားသား အျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး သူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းအကဲျဖတ္ျခင္းကို ယေန႔ဇြန္လ (၂၂) ရက္ နံနက္ ၉...

ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ား

Thursday, June 22nd, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်စ္စစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အေနျဖင့္ Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေအာက္ပါ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ားကို...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္း ယေန႔ထုတ္ျပန္။

Thursday, June 22nd, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၁။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းကို ယေန႔ ဇြန္လ(၂၁)ရက္တြင္...

(၁၀၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

Monday, June 19th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၁၈.၆.၂၀၁၇ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၀၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သို႔...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Wednesday, June 14th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ လ ၁၄ ရက္ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ Mobile Medical Unit (MMU) မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆးကုသမည့္ အလုပ္ဌာနမ်ားစာရင္း

Monday, June 5th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၏ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (Mobile Medical Unit) (MMU) မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆးကုသမည့္...

ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း

Sunday, June 4th, 2017
၂-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဥႆာေက်ာ္ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာ လုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ Focal Ministry အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မွု...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား စနစ္တက် ျပဳစုထိန္းသိမ္းေရးမွာၾကား

Monday, May 22nd, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၀ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္...