သတင္း news

ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA) ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္တတိယအဆင့္အမ်ိဳးသားအဆင့္အလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Sunday, January 15th, 2017
ရန္ကုန္                                              ဇန္နဝါရီလ  ၁၄ ရက္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ Focal Ministry အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ“စံ”သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕...

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Friday, January 13th, 2017
နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရး အတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အလုပ္သမားေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီပထမအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Friday, January 13th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ၁၂.၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအား ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လႊင့္တင္ထား

Thursday, January 12th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတြဲလိုက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊...

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ National Electronic ID(NeID) အေထာက္အကူျပဳစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္၊
ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ား၌လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

Monday, January 9th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၉။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း National Electronic ID (NeID) အေထာက္အကူျပဳစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းသင္တန္းကို ဇန္နဝါရီလ(၈)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီက စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွူး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ရာ...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း National Electronic ID(NeID)

အေထာက္အကူျပဳ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈၾကည့္ရႈ၊

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္၍ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း

Tuesday, January 3rd, 2017
ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား အား အမ်ိဳးသား အီလက္ထေရာနစ္မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း Smart Card ျဖင့္ National Electronic ID (NeID)  ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္...

ျပည္ပတြင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ(၄/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပ

Monday, December 26th, 2016
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၄/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန...

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိအျမင္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ

သင္ေထာက္ကူျပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

Thursday, December 22nd, 2016
ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္                   လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ျမင့္မားေနမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန၍ အသိပညာေပး...

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Saturday, December 17th, 2016
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန    (အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈ ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္...

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ

၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Saturday, December 17th, 2016
နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။