သတင္း news

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ စကၤာပူနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Robert Chua ႏွင့္အဖြဲ႕အား
ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ျမန္မာ- စကၤာပူ ျပည္ဝင္ဗီဇာလြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးႏွင့္ ျပည္ဝင္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

Friday, March 24th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၄ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ စကၤာပူနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Robert Chua ႏွင့္အဖြဲ႕အား မတ္လ(၂၄) ရက္ ယေန႔...

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇

Friday, March 17th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလ အလုပ္ပိတ္ရက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Uang ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြး

Thursday, March 16th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၅ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Uang ႏွင့္အဖြဲ႕အား မတ္လ(၁၅)ရက္ ညေန(၄)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ...

ခိုင္မာေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွုျဖင့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွု၏ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မွုဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (တြဲလက္) စီမံကိန္းစတင္ရန္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

Thursday, March 16th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Livelihood and Food Security Trust Fund- LIFT ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၄၁၈၄ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၅၁၁ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Tuesday, March 14th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ လ ၁၄ ရက္ ။ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊...

ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Monday, March 13th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္‌့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕(ILO) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင္‌့ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ ေခၚယူထားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Sunday, March 12th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အငယ္တန္းစာေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း(၅)၊ ရံုးအကူ၊ အေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရးအကူ၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္) ရာထူးေနရာမ်ားတြင္...

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

Thursday, March 9th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ၁၃၀၀ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊...

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ Care Well Medical Co.,Ltd တို႔ပူးေပါင္း၍ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူမႈဖူလုံေရး- ကဲဝဲလ္ေဆးခန္း အသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Monday, March 6th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ေဆးခန္း၊ ေဆးခန္းအသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၄-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (၉:၀၀) နာရီတြင္ အဆိုပါ...

ျမန္မာနိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနာဂတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမွုမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Monday, February 27th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ IOM တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနာဂတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမွုမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို...