သတင္း news

လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ (႐ုံးခ်ဳပ္)၌ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ လူမွုလုံေရးအဖြဲ႕ရွိတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ US-ASEAN Business Council (US-ABC) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံသည့္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း

Friday, August 18th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၁၆ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ (႐ုံးခ်ဳပ္)၌ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ဌာနခြဲမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ US-ASEAN Business Council (US-ABC) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕...

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္

Tuesday, August 15th, 2017
မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား၊ သုေတသနျပဳသူမ်ားႏွင့္ အလားတူအသံုးျပဳသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ ျပဳစုသည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္ (ျမန္မာဘာသာ) (အဂၤလိပ္ဘာသာ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Friday, August 11th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအိမ္တြင္းအေထာက္အကူျပဳ အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္း မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ တက္ေရာက္

Thursday, August 10th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ၁။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UN Women တို႔ ပူးေပါင္း၍ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားအား ကာကြယ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စာတမ္းထုတ္ျပန္။

Wednesday, August 9th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၈ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃)ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ 2nd CLMTV Ministerial Conference on Labour Migration “ Promoting Human Resource Development and Decent Work” အစည္းအေဝးမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိျခင္း

Friday, August 4th, 2017
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ CLMTV...

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အသိေပးထုတ္ျပန္ျခင္း။

Tuesday, August 1st, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၁ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိေပးထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Vikram Miris အား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ၊ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေရးႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး။

Friday, July 28th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၈ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Vikram Miris အား ဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္၊ ယေန႔နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Bhim K. Udas အား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ၊ ႏွစ္နိုင္ငံလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး။

Thursday, July 27th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Bhim K. Udas ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္၊...

EPS-TOPIK ေအာင္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

Tuesday, July 25th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အား ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills...