ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ စာအုပ္

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ စာအုပ္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ စာအုပ္ ကို (အဂၤလိပ္ + ျမန္မာ) ႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာအုပ္ကို ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား ႀကိဳတင္ေလ့လာဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္ . . . . . .

စာအုပ္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . (3542)