ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္ အသိေပးေၾကျငာျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ေၾကျငာခ်က္အမွတ္၊၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ခုႏွစ္၊ဝါေခါင္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁ ရက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ) အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္ အသိေပးေၾကျငာျခင္း
အျပည္႔အစံုသိရွိရန္….

လူမႈဖူလံုေရးကြန္ပ်ဴတာစနစ္ (Myanmar Social Security ICT System) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔တြင္ အက်ံုးဝင္လ်က္ရွိေသာ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွစ၍ ထည္႔ဝင္ေၾကးေပးသြင္းမႈႏွင့္ ထည္႔ဝင္သည္႔ကာလ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္သည္႔ ေဆးကုသမႈႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားအား စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္၍ တိက်စြာတြက္ခ်က္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ Myanmar Social Security ICT စံနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႔ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူအပ္ပါသည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိပါရန္….

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ( Recruitment Point System) (ကုန္ထုတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရး ) လုပ္ငန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ Skills Test ႏွင့္ Competency Test မ်ားေျဖဆိုရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
အျပည္႔အစံုသိရွိရန္….

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ အရ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသ ႏွင့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္နိုင္ငံလုံး တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြမွာ တစ္နာရီလၽွင္ က်ပ္ ၄၅၀/- (က်ပ္ေလးရာ ငါးဆယ္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီ (တစ္ရက္)အတြက္ က်ပ္ ၃၆၀၀/-(က်ပ္ သုံးေထာင္ ေျခာက္ရာ တိတိ) ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ သည္ အလုပ္သမား ၁၅ ဦးႏွင့္ ေအာက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ မိသားစုတစ္ပိုင္ တစ္နိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္း အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ မွ အမိန့္ေၾကာ္ျငာ အမွတ္ (၂/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္…