၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စာတမ္းထုတ္ျပန္။

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၈ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃)ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ေျမပုံမ်ားကို ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆုံးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပထြန္းကား လာျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူဦးေရခန႔္မွန္းျခင္း၊ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာစသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ဆန္းစစ္ေလ့လာျပဳစုၿပီးျဖစ္သည့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စာတမ္းကို ဩဂုတ္လ (၈)ရက္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။
ယင္းသုေတသနစာတမ္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေနထိုင္မွုအေျခအေနႏွင့္ အိမ္၏ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို အဓိကညႊန္ျပေနသည့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေနအိမ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မွု၊ အလင္းေရာင္အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ မီးအမ်ိဳးအစား၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ေလာင္စာ၊ ေသာက္ေရ အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အသုံးျပဳသည့္အိမ္သာအမ်ိဳးအစား၊ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ အမိုး၊ အကာႏွင့္ အခင္းအတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရရွိအသုံးျပဳနိုင္မွုအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပထားသည္။
အေသးစိတ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုသည္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး သန႔္ရွင္းေသာ ေသာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုရရွိ၍ သန႔္ရွင္းေသာ ယင္လုံအိမ္သာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သန႔္ရွင္းေသာ ေသာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိမွုႏွုန္းသည္ (၆၉.၅) ရာခိုင္ႏွုန္းျဖစ္ၿပီး သန႔္ရွင္းေသာယင္လုံအိမ္သာ ေဆာက္လုပ္သုံးစြဲမွုႏွုန္းသည္ (၇၄.၃) ရာခိုင္ႏွုန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသအလိုက္ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲနိုင္မွုစသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအဓိက ညႊန္ကိန္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားအၾကား၊ ခရိုင္မ်ားအၾကား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား၊ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမား ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ ဝါး၊ ဓနိ၊ သက္ကယ္စသည့္ ႏွစ္တိုခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ရန္အတြက္ ေလာင္စာအသုံးျပဳမွုတြင္ သစ္သားကို အေျခခံေသာ ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္သား/ ထင္း၊ မီးေသြး/ေလာင္စာေတာင့္ သုံးစြဲမွုသည္ (၈၁) ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္အတြင္းေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိမွုနည္းပါးၿပီး အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
အဆိုပါ စာတမ္းတြင္ျပဳစုတင္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မွုဘဝအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္ သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမွုမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ၿပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (-)