ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ၊ ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳေကာင္စီ၏ အထည္အလိပ္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဆိုင္ရာဥပေဒျပဳအမတ္ Hon. Mr. Felix Chung ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္

၈-၁၂-၂၀၁၆

အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြသည္ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒျပဳေကာင္စီ၏ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဆိုင္ရာဥပေဒျပဳအမတ္ Hon. Mr. Felix Chung ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အား ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ စက္႐ုံလုပ္ငန္း မူဝါဒမ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္  ျမန္မာနိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ရည္ရြယ္၍ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ဖြင့္လွစ္လိုျခင္းစသည့္ အလုပ္ သမား ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္း စြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။