ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္
အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်စ္စစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အေနျဖင့္ Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေအာက္ပါ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ားကို ေလ့လာနိုင္ၾကပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲ လမ္းညႊန္
ကုိယ္ကာယစစ္ေဆးျခင္း (98)
အင္တာဗ်ဴး (ေဆာက္လုပ္ေရးုလုပ္ငန္း) (84)
အင္တာဗ်ဴး (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) (89)
သံခ်ည္သံေကြး (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) (81)
လက္သမား (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) (87)
စိုက္ပ်ိဳးေရး (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) (102)
ေမြးျမဴေရး (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) (91)