ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္းခိုေနထိုင္မွုဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္၊ နိုင္ငံအတြင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ဝင္ထြက္သြားလာေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကရန္ တိုက္တြန္း မွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၃။

နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္းခိုေနထိုင္မွုဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၃)ရက္ ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ကာလ၌ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွနိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အျခားနိုင္ငံမ်ားသို႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခရီးသြားလာလ်က္ရွိၾကရာ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လည္းနိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္သည့္ နိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ သာသနာေရး၊ သံတမန္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အလည္အပတ္ခရီးသြားလာျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဝင္/ထြက္သြားလာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ား အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ နိုင္ငံျခားသားစုစုေပါင္း(၉၉၀၄၁၉)ဦး၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ (၁၀၈၄၈၀၉)ဦး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ (၁၂၆၅၂၁၄)ဦး၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မတ္လကုန္အထိ(၃၈၃၄၅၈)ဦးတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ေရဆိပ္၊ နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ေပါက္(၄)ခုစသည္တို႔မွ ဝင္/ထြက္ သြားလာေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားသား ဝင္/ထြက္ သြားလာမွုမ်ားအတြက္ ျပည္ဝင္ဗီဇာမ်ား စနစ္တက်ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္ဝင္ဗီဇာ စနစ္ (Visa Policy In Myanmar) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္/ထြက္ သြားလာေနထိုင္ျခင္းမ်ားအား ေခတ္ကာလႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ စိစစ္ေျဖေလ်ာ့ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ဝင္ ဗီဇာစနစ္ကို ယခင္ကဗီဇာ(၆)မ်ိဳးျဖင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ဗီဇာ(၁၂)မ်ိဳးျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာခြင့္ျပဳေပးနိုင္ရန္ အတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ (Visa on Arrival) ကို နိုင္ငံေပါင္း (၅၁)နိုင္ငံအား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုသူမ်ား အင္တာနက္၊ အြန္လိုင္းမွ ဗီဇာေလၽွာက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ e-Visa စနစ္ကိုလည္း ကမၻာလွည့္ဗီဇာ (Tourist Visa) ျဖင့္ နိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀)၊ လုပ္ငန္းဗီဇာ (Business Visa) ျဖင့္ နိုင္ငံေပါင္း (၅၁) နိုင္ငံ တို႔အား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တို႔ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ေပါက္ (၃)ခု ျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ေသာင္းတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆိုပါျပည္ဝင္ဗီဇာ(၁၂)မ်ိဳး၏ ေလၽွာက္ထားမွုအခ်က္အလက္မ်ားအား(၁-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ မွစ၍ ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ေျဖေလ်ာ့မွုမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအသီးသီးရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား သို႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသိေပးေၾကညာေပးခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္ဝင္ဗီဇာ (၁၂)မ်ိဳးအနက္မွ လုပ္ငန္းဗီဇာ၊ လူမွုေရးဗီဇာ၊ သာသနာေရးဗီဇာ၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဗီဇာ၊ ပညာေရးဗီဇာႏွင့္ ယာဥ္အမွုထမ္းဗီဇာ စသည့္ဗီဇာ(၆)မ်ိဳးအား (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၁)ႏွစ္ေနခြင့္ သက္တမ္းရွိ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ ေနေသာ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း အိမ္နီးခ်င္း(၅)နိုင္ငံ အနက္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွလြဲ၍ က်န္(၄)နိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ဂိတ္မ်ားသတ္မွတ္ကာ ႏွစ္နိုင္ငံသားမ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္၊ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တတိယနိုင္ငံသား၊ နိုင္ငံျခားသားမ်ား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပည္ဝင္ဗီဇာျဖင့္လာေရာက္သူမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္/ထြက္ေပါက္မဟုတ္ပါက နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္/ထြက္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာနိုင္ငံျခားသားမ်ား ေရာက္ရွိတည္းခိုေနထိုင္ရာ၌ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားမွု (Form C) ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ Online/ Fax/ Phone တို႔ျဖင့္သတင္းပို႔နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းေနထိုင္ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနခြင့္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကိုလည္း သတ္မွတ္ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ အခေၾကးေငြေပးသြင္း၍ တစ္ႀကိမ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းတိုးေနထိုင္သူမ်ားအနက္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွု မ်ားကိုလည္းေတြ႕ရွိရၿပီး ဗီဇာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ျခင္းမရွိပါက ျမန္မာနိုင္ငံ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒမ်ားအရအေရးယူျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔နိုင္ငံျခားသား ဝင္/ထြက္သြားလာေနထိုင္မွု တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာရာ နိုင္ငံျခားသားမ်ား သတ္မွတ္ဗီဇာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ဝင္/ထြက္ သြားလာေနထိုင္နိုင္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား တိက်စြာသတ္မွတ္ေပးရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နိုင္ငံျခားသားမ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ တည္းခိုေနထိုင္နိုင္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေဌးလွိုင္က ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း ဗီဇာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္မွုအေျခအေနႏွင့္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမွုအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမွု အေျခအေန၊ ဝင္/ထြက္သြားလာမွုႏွင့္ တည္းခိုေနထိုင္မွုဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ထားရွိမွု ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ တည္းခိုေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသီးသီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ားအား အရွိန္မပ်က္ေဆာင္ရြက္၍ ယခုအႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျခဳံငုံသုံးသပ္ကာ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ နိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။(-)

foreign