လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိအျမင္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ

သင္ေထာက္ကူျပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္

                  လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ျမင့္မားေနမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန၍ အသိပညာေပး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိုရီးယား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီက လွဴဒါန္းသည့္ သင္ေထာက္ ကူျပဳ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုပ္ရံု ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ….

20161219_092427