EPS-TOPIK ေအာင္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္
အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အား ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills Test) ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းစမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း (Competency Test) ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ၁၅၃၀ ဦးတြင္ ၇၀၀ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး အဆိုပါစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ၇၀၀ ဦးတို႔၏ စာရင္း မ်ားကို အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း (ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း) ႏွင့္ POEA-EPS Facebook တို႔တြင္ ၁၈-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေၾကညာထားျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း (68)
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (49)