အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္ အသိေပးေၾကျငာျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန
ေၾကျငာခ်က္အမွတ္၊၁/၂၀၁၅
၁၃၇၇ခုႏွစ္၊ဝါေခါင္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁ ရက္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ )
အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္ အသိေပးေၾကျငာျခင္းအျပည့္အစံုသိရွိရန္ (3255)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံ ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္....... (3380)

ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား နမူနာပံုစံ..... (2395)

လစာထုတ္ေပးမႈမွတ္တမ္းစာအုပ္ပံုစံ..... (2113)

Leave a Reply