၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္း ထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၃၀ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၊ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံျပဳစုထားသည့္ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းကို ယေန႔ ဇြန္(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
ယင္းသုေတသနစာတမ္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (၃) ခုျဖစ္သည့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနႏွင့္ အျမင့္ဆုံး တက္ေရာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္အတန္းတို႔ကိုဆန္းစစ္ေလ့လာ၊ စာတမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ အထိ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။
စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အသက္ (၁၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စာတတ္ ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ (၈၉.၅%)ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ (၉၂.၆%) ခန႔္ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ(၈၆.၉%)ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ စာတတ္ ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ (၉၅.၂%) ခန႔္ရွိၿပီး ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ (၈၇.၀%) ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာမတတ္သူဦးေရမွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ (၄.၅) သန္းခန႔္ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၃.၆) သန္းအထိေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၂၅)ႏွစ္အတြင္းရွိ လူဦးေရ၏ ေက်ာင္း တက္ေရာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၃၈.၈%) ခန႔္သာရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္တို႔တြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အနည္းငယ္သာကြာျခားသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ အသက္ (၇)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးငယ္ငါးသိန္းခန႔္သည္ လုံးဝေက်ာင္းမေနဘူးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေန ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအရ အသက္(၂၅)ႏွစ္အထက္ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန႔္မွာ မူလတန္းပညာေရးအဆင့္ (သို႔မဟုတ္) အတန္းမရွိသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရၿပီး အသက္၂၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ၏ (၇.၃%)ခန႔္သာ တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရမွာ (၈)သန္းခန႔္ႏွင့္ ၁၉၈၃ခုႏွစ္တြင္ (၉.၅) သန္း ခန႔္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရမွာ (၁၁)သန္းနီးပါးရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရ (၁၀.၇) သန္းခန႔္ထိေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ခန႔္မွန္းထား သည္။
အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ အနာဂတ္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္နိုင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာစာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားအႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအစီရင္ခံစာႏွင့္ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ သားဖြားမိခင္ေသဆုံးျခင္း၊ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း၊ လုပ္သား အင္အားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ေလ့လာရယူနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို http://www.dop.gov.mm/moip/index.php Thematic Report On Education လင့္တြင္ download ရယူနိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ (-)