ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ e- ID ကတ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံဖလွယ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္၊ မိမိနိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေစမည့္စနစ္ က်င့္သုံးနိုင္ေရး ေလ့လာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ Center for Humanitarian Dialogue (HD)တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ e-ID ကတ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံဖလွယ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲကို     ဒီဇင္ ဘာလ(၁၂)ရက္၊   ယေန႔   နံနက္(၁၀)နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန  အစည္းအေဝးခန္းမ၌   က်င္းပ ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊          လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Center for Humanitarian Dialogue (HD)မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Adam Cooper ႏွင့္ e-ID ကတ္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ဝန္ႀကီး ဌာနအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခါ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ၎တို႔၏နိုင္ငံသားမ်ားကို လုံျခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး လ်င္ျမန္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးနိုင္ေသာ ID ကတ္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ အလားတူျမန္မာနိုင္ငံသည္ လည္း e-Government စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္ e-ID စနစ္ကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ National e-ID လုပ္ငန္းကို မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ မွတ္ပုံတင္စနစ္ျဖစ္ ေစေရးအတြက္ အဖက္ဖက္က ေလ့လာသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ National ID သည္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရး(National Security)အတြက္ အဓိကက်သျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာ ေကာက္ယူျခင္း၊ လုံျခဳံစြာစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျခင္း၊ Update to date ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အမွားအယြင္း မရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခိုးယူသုံးစြဲခံရမႈမရွိေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ျခင္း၊ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကို အေလးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ID ကတ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္ရွင္းလင္းျပသမႈမ်ားရွိရာ ယင္းရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ မိမိနိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစမည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယခုက်င္းပသည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ HD ၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ နိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက e-ID ကတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏အေတြ႕အၾကဳံ ဗဟုသုတမ်ား ကို လာေရာက္မၽွေဝေပးျခင္းေၾကာင့္ National e-ID ကတ္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳ အသုံးဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ ID ကတ္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကဳံ မၽွေဝမႈမ်ား အေပၚ စိတ္ဝင္တစားေလ့လာၾကရန္ႏွင့္ ID ကတ္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည့္အခ်က္ မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ HD မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Adam Cooper က e-ID ကတ္ ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံဖလွယ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံ ရိုက္ၾကသည္။ အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွ (၁၄)ရက္အထိ (၃)ရက္ၾကာ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၃)ဦးအား အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ေနာ္ေဝ၊ ဂ်ပန္၊ ကေမၻာဒီယား နိုင္ငံတို႔မွ ID လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္(၇)ဦးတို႔က နိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကဳံမ်ား အား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

e-ID ကတ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း
e-ID ကတ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

_MG_0136(edit)

_MG_0151(edit)

IMG_8689(edit)