၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္ပသုိ႕ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၄၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၈၈၀၀ေက်ာ္အား ခန္႕ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္း

ႏိုင္ငံဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရး အတြက္ ျပည္ပသို႕ တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြေပးျခင္းတုိ႕အား အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္............... (207)

Leave a Reply