၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ မသန္စြမ္းမွုအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာျခင္းစာတမ္းထုတ္ျပန္။

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၂၉ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ျပဳစုထုတ္ျပန္လ်က္ ရွိရာ ယခုေလ့လာျပဳစုၿပီးျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းမွုအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာျခင္းစာတမ္းအား ဩဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
ယင္းသုေတသနစာတမ္းတြင္ မသန္စြမ္းမွုအေျခအေန၏ ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစသည့္ က႑မ်ားကို မသန္စြမ္းမွုအေျခအေနအလိုက္ ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပထားသည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရအနက္ (၂.၃)သန္း၊ (၄.၆)ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးအနက္ အနည္းဆုံးတစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ မသန္စြမ္းမွုမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ မသန္စြမ္းမွုႏွုန္းအျမင့္ဆုံး ျဖစ္၍ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မသန္စြမ္းမွုႏွုန္း နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး မသန္စြမ္းသူ(၇၀.၁)ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ပညာေရးအေျခအေနကို ေလ့လာရာတြင္ မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသား (၁၆.၉) ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၃၁.၇) ရာခိုင္ႏွုန္းတို႔သည္ စာမတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသား (၂၆.၈) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ လုံးဝေက်ာင္းမေနဘူးသူမ်ားျဖစ္၍ (၂၃.၉) ရာခိုင္ႏွုန္းသာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းၿပီးစီးေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ျပဳစုေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေနထိုင္မွု ဘဝအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္ သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ၍ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ျပဳစုထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဌာန ၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ (-)