အထွေထွေ (သတင်း/နည်း)

ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၃)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်
  • သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနအနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမားများအတွက်လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြား (Smart Card) များအားစဉ်ဆက်မပြတ် စိစစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ရုံးခွဲ(၂၈)ရုံးအတွက်(၇,၃၈၃)ကတ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရုံးခွဲ(၃၇)ရုံးအတွက်(၇,၇၀၄)ကတ်နှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ရုံးခွဲ(၁၇)ရုံးအတွက်(၃,၁၀၆)ကတ်တို့အားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် (၃)လပတ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးခွဲများသို့Smart Card စုစုပေါင်း (၁၈,၁၉၃) ကတ်အားဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
  • Smart Card မရရှိသေးသည့် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမားများအတွက်လည်းယာယီကတ်များဖြင့် အစားထိုးထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ရုံးခွဲ(၁၆)ရုံးအတွက်(၃၇,၉၀၃)ကတ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရုံးခွဲ(၃)ရုံးအတွက်(၄,၇၀၀)ကတ်နှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ရုံးခွဲ(၁၀)ရုံးအတွက်(၆၄,၆၇၀)ကတ် စုစုပေါင်းယာယီကတ်(၁၀၇,၂၇၃)ကတ်အားဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
  • အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် Smart Card များဆက်လက်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် Card Printer များစစ်ဆေးခြင်း၊ အာမခံဌာနမှ ကတ်ထုတ်ပေးရန် လွှဲပြောင်းပေးပို့လာသည့် အလုပ်သမားကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပုံစံ(၂)များအားပြန်လည်စစ်ဆေး၍ကတ်ထုတ်လုပ်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရုံးခွဲများမှ ပေးပို့လာသည့် ContributionExcel File များအား Database များတွင် ထည့်သွင်းခြင်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ရုံးချုပ် ဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/မြို့နယ်ရုံးများ/ဆေးခန်းများနှင့် ဆေးရုံကြီးများရှိကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးပြုပြင်ပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၃)လပတ်အတွင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနသို့ လာရောက်ပြသခဲ့သည့် လူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ် ဌာနခွဲ(၃)ခု၊ ရုံးခွဲ(၁၈)ရုံးနှင့် ဆေးခန်း(၂)ခန်းတို့၏ ကွန်ပျူတာပျက်စီးမှုများအားပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
  • Data Centre များတည်ဆောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ PTC System Co.,Ltd. မှ Data Centre Facilities and Solution နည်းပညာများအကြောင်းရှင်းလင်းပွဲကိုလည်း ၂၂-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမတွင်လက်ခံကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
(၉/၂၀၁၆) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ
  • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနအနေဖြင့် အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပါ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိစေနိုင်ရေးအတွက် Smart Card နှင့် ယာယီကတ်များအားထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
  • အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် Smart Card များထုတ်လုပ်ပေးရာတွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနရှိ Card Printer (၆) လုံးအနက် (၄)လုံးမှာပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်လျှက် ရှိသဖြင့် ဌာနပိုင် Card Printer(၂)လုံးနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ခေတ္တငှားရမ်းပေးထားသည့် Card Printer(၁)လုံးစုစုပေါင်း(၃)လုံးဖြင့်သာထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
  • (၉/၂၀၁၆)လတွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနမှ ရုံးခွဲ(၁၇)ရုံးရှိအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် Smart Card (၃,၁၀၆)ကတ်နှင့် ရုံးခွဲ(၁၀)ရုံး ရှိအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် ယာယီကတ်(၆၄,၆၇၀)ကတ် အားဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • သို့ဖြစ်ပါ၍ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနအနေဖြင့် အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် (၉/၂၀၁၆)လအထိ Smart Card စုစုပေါင်း (၆၈၄,၆၉၀)ကတ်နှင့် ယာယီကတ် စုစုပေါင်း(၄၄၆,၁၃၉) ကတ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနအနေဖြင့် Card Printer (၃)လုံးဖြင့် ကျန်ရှိသော Smart Card များအားဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Card Printer များအားစစ်ဆေးပြင်ဆင်ခြင်း၊ အာမခံစိစစ်ရေးကတ်များဆက်လက်ထုတ်ပေးရန်အတွက် လိုအပ်သောစာရင်းများအားအဆင့်များခွဲ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Smart Card များဖောင်းပွမှုမဖြစ်စေရေးအတွက် အာမခံဌာနမှ ပေးပို့လာသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပုံစံ(၂)များအားကတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသောစာရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊ ယာယီကတ်လိုအပ်သောရုံးခွဲများအားယာယီကတ်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများအားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။