အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား ငွေလုံးငွေရင်းအကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးခြင်း

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၆၂) အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် အဆ (၃၀) နှင့် နာရေးစရိတ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့သူများစာရင်း

၁-၄-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၃၀-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပေးခဲ့သူများစာရင်းအျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (296)

ထည့်ဝင်ကြေးပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၆၉) နှင့်အညီ လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် အလုပ်ရှင်ကပေးလျော်ရသည့် အမှုတွဲများစာရင်းအျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (225)

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အကျုံးဝင် အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများအား အကျိုးခံစားခွင့်တစ်လုံး တစ်ခဲတည်း ထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်းအျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (502)